Zásady ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jarmila Pašková , IČ 65505093 se sídlem Divišova 2819/8, Karviná Hranice, 73301  (dále jen: „správce“).

Kontaktakt na správce:

adresa: Divišova 2819/8, Karviná Hranice, 73301

email: Jarmilasvec@seznam.cz

telefon: +420604135664

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo

identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická

osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý

identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový

identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,

genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. S osobními údaji

nakládá pouze správce.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje,

které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro

plnění smlouvy - doručení zásilky.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

                         

                        Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je :

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b)
 •  
 • GDPR
 •  
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu
 •  
 • (zejména pro
 •  
 • zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1
 •  
 • písm. f) GDPR,
 •  
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého
 •  
 • marketingu
 •  
 • (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl.
 •  
 • 6 odst. 1
 •  
 • písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
 •  
 • některých
 •  
 • službách informační společnosti v případě, že nedošlo
 •  
 • k objednávce zboží
 •  
 • nebo služby.
 •  
 • Účelem zpracování osobních údajů je :
 •  
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností
 •  
 • vyplývajících ze
 •  
 • smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou
 •  
 • vyžadovány
 •  
 • osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky
 •  
 • (jméno a
 •  
 • adresa, kontakt a email), poskytnutí osobních údajů je nutným
 •  
 • požadavkem
 •  
 • pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů
 •  
 • není možné
 •  
 • smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
 •  
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových
 •  
 • aktivit ke
 •  
 • kterým byl udělen vědomý souhlas.
 •  
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu
 •  
 • rozhodování
 •  
 • ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
 •  
 • smluvního
 •  
 • vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto
 •  
 • smluvních
 •  
 • vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 •  
 •  
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů
 •  
 • pro účely
 •  
 • marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na
 •  
 • základě
 •  
 • poskytnutých osobních údajů pro zasílaní obchodních zdělení,
 •  
 • ale ještě
 •  
 • neobjednali služby nebo zboží.
 •  
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní
 •  
 • údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

                         

                               Příjemci osobních údajů jsou osoby

 •  
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě
 •  
 • smlouvy
 •  
 • (Česká pošta, Zásilkovna,DPD).
 •  
 • podílející se na zajištění provozu služeb e-shopu, www. stránek
 •  
 • (webSnadno.cz) 
 •  
 • zajišťující marketingové služby.
 •  
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do
 •  
 • země mimo
 •  
 • EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

VI.

Vaše práva

 

              Za podmínek stanovených v GDPR máte

 •  
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 •  
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě
 •  
 • omezení
 •  
 • zpracování dle čl. 18 GDPR.
 •  
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 •  
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 •  
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 •  
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo
 •  
 • elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III
 •  
 • těchto podmínek.
 •  
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
 •  
 • údajů v 
 •  
 • případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na
 •  
 • ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a

organizační opatření

k zabezpečení osobních údajů.

 

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a

úložišť, má

nainstalovaný antivirový program a počitače jsou zajištěny proti

přístupu

neoprávněným osobám.

 

prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené

osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře

potvrzujete,

že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v

celém rozsahu

přijímáte a dáváte souhlas k tomu aby Vámi uvedené osobní údaje

byli

zpracovány v soulu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnívh

údajů (v

účinném znění),v rámci činnosti www.pet-shop-jmk.cz a to do

odvolání .

 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek

ochrany

osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně

Vám zašle

novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste

správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.2.2020